Aşk ve Tabiat Şairi Dadaloğlu Kimdir?

XIX. yüzyıl halk şairlerindendir. Doğum ve ölüm yeri ile tarihleri bilinmemektedir: Asıl adı Veli olup, Âşık Musa adlı bir halk şairinin oğludur. Toroslarda göçebe bir ha­yat süren Türkmen aşiretinden Avşar bo­yundandır. Avşar beylerinin yanında kâtip­lik ve imamlık yapmıştır.Peki Dadaloğlu Kimdir?

Yaşadığı yüzyılda bazı halk şairleri Di­van edebiyatının etkisinde kaldıkları hal­de (Dertli, Seyrânı, Emrah…) Dadaloğlu, sade bir dille, yaşadığı hayatı, coşkulu bir biçimde dile getirmiştir.
1865 yılında, Osmanlı yönetimi, Derviş Paşa komutasında FIRKA-İ İSLAHİYE adlı bir orduyu, sürekli ayaklanan aşiretleri de­ğişik bölgelere yerleştirmek amacıyla gön­dermişti. Derviş Paşa birçok savaştan son­ra Dadaloğlu’nun aşiretini Sivas’ın Azizi­ye köyüne yerleştirdi. Dadaloğlu’nun şiir­lerinin çoğunda bu savaşa başkaldırma, yönetime” direnme duygusu görülür. “Ferman padişahın, dağlar bizimdir.” “Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” mısra- larıyia meydan okuduğunu görürüz. Aşk ve tabiat güzelliklerinin dile getirildiği şi­irlerime çoktur, içli, samimi, yalın bir söy­leyişi vardır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir