Dalyan Gölü Nerede

dalyan, deniz, göl ya da büyük akarsular­da, kıyılara yakın ve bağlantılı yerlerde kurulan ve geçici balıklan avlamakta kulla­nılan, sabit ve büyük ağ düzeneği. “U” biçiminde denize çakılmış kazıkların arasına ağlann gerilmesi yoluyla kurulur. Dalyanın içine balık girdiğinde, ağız bölümü başka bir ağla kapatılır. İçeride kalan balıklar ikinci bir ağla toplanarak teknelere çekilir.kamışlar halinde örülür ve ayrıca ağ kulla­nılmaz. Üçüncü tür ise “direksiz dalyan”dır. Daha çok torik ve orkinos türünden balıkla­rın avlanması için kurulur. Türkiye kıyıla­rında yaygın değildir.Dalyanlar ilk çağlardan günümüze değin birçok değişikliklere uğrayarak kullanıla- gelmiştir. Kapan görevi gören bu sabit ağ düzeneğinin kuruluş biçim ve amaçlarına göre üç türü vardır. Türkiye sulannda yaygın olarak kullanılanı “asıl dalyan” adını taşır. Alt bölümü tümüyle ağla kapatılmış olan bu dalyan türünün “şire dalyanı”, “büyük şire dalyanı”, “yarım şire dalyanı”, “kırma kepasti dalyanı” ve “çekme dalyanı” olarak adlandırılan değişik tipleri vardır. Asıl dalyanlar kuruluş mevsimlerine göre “yaz” ve “kış” dalyanları olmak üzere ikiye ayrılır. “Kotra” da denen ikinci tür genel­likle “çit dalyanı” olarak adlandırılır; bunlar göl ve akarsu ağızlarına ince kazık ve

Dalyanın kurulduğu alana “dalyan tarla­sı”, balık girdiği zaman kapatılan giriş açıklığına “dalyan kapısı”, balığın girişini haber veren gözcüye “balık nöbetçisi”, balığın alındığı orta bölüme “dalyan avlusu” denir.

Dalyanların kurulu olduğu kıyılardaki yer­leşim yoğunluğu, deniz kirliliği, ışık ve gürültünün çoğalması, balık sürülerinin yer değiştirmesinde büyük etkisi olan yunusla- nn bilinçsizce yok edilmesine ve göç eden balık sürülerinin kıyılara sokulmadan geçip gitmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle büyük emek ve harcama gerektiren dalyan­lar giderek verimsizleşmektedir. Aynca, trol ya da elektronik araçlarla balık avcılığı­nın gelişmesiyle dalyanla avcılık önemini yitirmiştir. Kayıklardan salman ağların çev- relenmesiyle balık avlanan voli yerleri de bu olumsuz gelişmelerin etkisiyle azalmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir