Danışma Meclisi Nedir Görevleri Nelerdir

Danışma Meclisi (DM), 12 Eylül 1980 Harekâtı’ndan sonra oluşturulan Kurucu Meclis’in organlarından biri.

Milli Güvenlik Konseyi’nin(*) (MGK) çı­kardığı 29 Haziran 1981 tarihli ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Teşkili Hakkında Kanun’a göre, Kurucu Meclis iki ayn organdan oluşuyordu: MGK ve DM. Yasama organı işlevi taşıyan DM’nin, doğrudan yasa öner­me yetkisinin yanı sıra, MGK’mn gönderdi­ği yasalar üzerinde değişiklik yapma yetkisi de vardı. Ama kabul ettiği yasa ve kararla­rın kesinleşmesi MGK’nın onayına bağlıydı. MGK ayrıca DM’nin tatilde olduğu süreler­de ve “gerekli görülen hallerde” yasama yetkisini doğrudan kullanabiliyordu.

DM üyeleri iki gruptan oluşuyordu. Her ilde vali o ilden DM’ye girecek üye sayısının üç katı sayıda aday saptıyor, MGK’nın bu adaylar arasından seçtiği 120 üye DM’ye katılıyordu. İkinci grup, MGK’nın doğru­dan atatığı 40 üyeydi. DM’ye üye olmak için, yükseköğrenim görmüş, 30 yaşını bitir­miş ve 12 Eylül 1980’den önce herhangi bir siyasal partiye girmemiş olmak gerekiyor­du. Ama MGK’nın doğrudan atadığı üyeler için yükseköğrenim kaydı yoktu.

DM, 23 Ekim 1981’de açıldı ve başkanlığı­na Sadi Irmak seçildi. Önemli görevleri arasında, yeni bir anayasa ile siyasi partiler ve seçim yasalannın hazırlanması bulunuyordu. Yeni anayasanın hazırlanması için Orhan Aldıkaçtı başkanlığında bir Anayasa Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun hazır­ladığı anayasa tasarısı DM’de görüşülüp onaylandı ve MGK’nın yaptığı değişiklikler­den sonra 7 Kasım 1982’de halkoylaması ile kabul edildi.

DM üyelerinin geleceğe yönelik siyasal girişimlerde bulunmasını önlemek amacıyla ileride siyasal parti kurucusu olamayacakla­rı hükme bağlanmıştı. Ama sonradan bu hüküm kaldırıldı. DM üyelerinin birçoğu, yeni siyasal partilerin kuruluşuna katıldılar ve önemli görevler üstlendiler. 6 Kasım 1983 genel seçimlerinden sonra yeni parla­mentonun göreve başlamasıyla DM’nin hu­kuksal varlığı sona erdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir