Dava Arkadaşlığı Nedir Hangi Durumlarda Kullanılır

dava arkadaşlığı, bİrlikte dava olarak da bilinir, aynı davada, birden çok kişinin davacı ya da davalı olarak bulunabilmesi.

Maddi hukukun bir hakkın birden fazla kişi tarafından kullanılmasını ya da birden fazla kişiye karşı kullanılmasını zorunlu kıldığı durumlarda, bu hak dava konusu yapıldığı zaman, o hakla ilgili birden fazla kişi zorunlu dava arkadaşı olur. Bu durum, maddi ve biçimsel olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi bakımdan zorunlu dava arkadaşlığı, dava konusu olan hukuki ilişki birden fazla kişi arasında ortak olup da bu hukuki ilişki hakkında mahkemece bütün ilgililer için aynı biçimde ve tek bir karar verilmesini gerektiren durumdur. Ortak mülkiyette ve kira sözleşmesinde birden fazla kiralayan ya da kiracı bulunması halinde söz konusu olur. Davacılar arasında aktif zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu zaman, bütün davacı­lar davayı birlikte açmak zorundadır. Dava­lılar arasında pasif zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu zaman davacı bütün davalılara karşı dava açmak zorundadır. Biçimsel ba­kımdan zorunlu dava arkadaşlığı, gerçeğin daha iyi ortaya çıkmasını ve taraflar arasın­daki hukuki ilişkinin daha iyi karara bağlan­masını sağlama amacına yöneliktir. Mahkeme davayı tek bir hükümle sonuç­landırmakla birlikte, bütün dava arkadaşları

323 dava hakkı

için aynı biçimde karar vermek zorunlu değildir. Hüküm yalnız bir kişi için temyiz edilebilir.

Ayrı ayrı dava açabilecek kişilerin birlikte dava açmaları durumunda ihtiyari dava ar­kadaşlığı söz konusu olur. İhtiyari dava arkadaşlığının söz konusu olabilmesi için dava konusu hak ya da borcun ortak olması, davanın aynı nedenden doğmuş olması gere­kir. Hem aktif, hem pasif dava arkadaşlığı durumunda, dava tek bir dilekçeyle açılır ve bütün davalıların ad, soyad ve adresleri ayrı ayrı gösterilir. Dava ihtiyari dava arkadaşla­rının herhangi birinin bulunduğu yerin mah­kemesinde açılabilir. İhtiyari dava arkadaş­larından her biri hükmü yalnız kendisi için temyiz edebilir.

İdari yargılamada tek bir dilekçeyle birden çok kişinin aynı idari karar ya da aynı eyleme karşı dava açabilmesi için hak ve çıkarlarda ortaklık ile maddi ve hukuki nedenlerde birlik bulunması gerekir. Bu koşullara uymayan başvurular reddedilir. Yargı yeri koşulların var olup olmadığını ilk inceleme aşamasında kendiliğinden ele al­mak zorundadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir