Ekklesia Nedir Anlamı Açıklaması Kısaca

Ekklesia (Yunancada “çağrılanların top­lanması”), Eski Yunan’da kent devleti yurt­taşlarının oluşturduğu meclis. Kökleri Ho­meros dönemi agorasma değin uzanır. Günümüze ulaşan en ayrıntılı kayıtlar, Dra- kon (İÖ y. 621) döneminde çoktandır etkinlik göstermekte olan Atina Ekklesia’sı­na ilişkindir. Solon’un yasa koyuculuğu sırasında (İÖ y. 594) Ekklesia, 18 yaş ve üzerindeki erkek yurttaşlar topluluğuyla özdeş duruma geldi.

Heliaia’da (halk mah­kemesi) görülen davalara yapılan itirazlara bakma, arkhon’lann (yüksek görevliler) seçimine katılma ve bireylere özel ayrıcalık­lar tanıma gibi yetkilere sahip olan Ekkle­sia, siyasal konulardaki en yüksek denetim organıydı. İÖ 5. ve 4. yüzyıl Atina’sında boule’nin (danışma meclisi) bir komitesi olan prytaneis, Ekklesia’yı yılın her onda birlik döneminde dört kez yapılan düzenli toplantılara ve özel oturumlara çağırırdı.

Yüksek görevlilerin seçiminin onaylanması, devletin gelirleriyle giderlerinin denetlen­mesi ve önceden belirlenmiş öteki benzer işlerin dışında gündemi prytaneis saptıyor­du. Görüşülecek önergeler boule’Öe hazır­lanmak zorunda olduğundan, Ekklesia her­hangi bir sorun hakkında kendiliğinden karar veremezdi. Tüm üyelere açık tartış­madan sonra genellikle el kaldırma yoluyla oylama yapılırdı ve çoğu kez basit çoğunluk karar için yeterli olurdu. Roma İmparator- luğu’nda giderek güçlerini yitirmekle birlik­te bu tür meclisler, Yunan kent devletleri­nin çoğunda, Helenistik dönem ve Roma döneminde etkinliklerini sürdürmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir