Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü­tü Amacı Nedir Nerede Kurulmuştur Kısaca

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü­tü (Organisation for Economic Co-operati­on and Development-OECD), ekonomik gelişmeyi ve dünya ticaretini desteklemek amacıyla 1961’de kurulan uluslararası ör­güt. 1980’lerdeki üyeleri ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimar­ka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İz­landa, Japonya, Kanada, Lüksemburg,Norveç, Portekiz, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan’dır.

14 Aralık 1960’ta, 18 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada’nm imzaladığı OECD’nin kuruluş sözleşmesi, 30 Eylül 1961’de yürür­lüğe girdi. 1948’de Marshall Planı çerçeve­sinde, Avrupa ekonomisini yeniden inşa çabalarında eşgüdüm sağlamak amacıyla kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgü- tü’nün (OEEC) yerini alan örgütün temel hedeflerinden biri, üye ülkelerde olabilecek en yüksek büyüme hızı ile istihdamı sağla­mak, yaşam standardını yükseltmek ve mali istikrarı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için uluslararası ticareti ve ülkeler arasında­ki sermaye akışını serbestleştirme yolunda çaba gösterir. Bir başka önemli hedefi de gelişmekte olan ülkelere yapılan ekonomik yardımların eşgüdümüdür.

Kararları bağlayıcı olmayan OECD, te­melde bir danışma kuruludur. Programını çeşitli görüşmeler, seminerler, konferanslar ve yayınlar yoluyla gerçekleştirmeye çalışır. Kararların oybirliğiyle alınması ilkesi her konuda ağırlığını koymasını güçleştirmekle birlikte, bir danışma organı olarak önemli bir etkisi vardır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü­tü amacı nedir?

OECD’nin ana organı, üye devletlerin temsilcilerinden oluşan Konsey’dir. Konsey bir yönetim kurulu ile gerekli görülecek ikincil organları kurabilir. Bugüne değin kurulan ikincil organlar Ekonomi Politikası Komitesi, Tarım Komitesi, Ekonomik Du­rumları ve Sorunları İnceleme Komitesi ile Maliye Komitesi’dir. Örgütün ayrıca beş yıl için seçilen bir genel sekreteri vardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması (GATT) gibi pek çok uluslararası ve hükü­metler arası kuruluşla ilişki içinde olan OECD, büyük bir ekonomik veri bankası­dır. Her yıl çeşitli konularda 10 bin sayfayı aşkın yayın yapar. Genel istatistikler, tarım, bilimsel araştırmalar, sermaye piyasaları, vergi yapılan, enerji kaynaklan, ormanlar, hava kirliliği, eğitimdeki gelişmeler ve geliş­me yardımlan gibi birbirinden çok farklı alanlara ilişkin yayınları ilgi alanının genişli­ğini yansıtır. Örgütün iki ayda bir yayımla­dığı The OECD Observer adlı dergi ekono­mik ve toplumsal konularda yararlı bir bilgi kaynağıdır. OECD ayrıca her üye ülke için yıllık ekonomik değerlendirmeler de yayım­lar. Merkezi Paris’te bulunan OECD’de bini aşkın personel çalışmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir