Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu Görevleri Nelerdir Kısaca

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu (eîykk), ekonomik konularda üst düzeyde kararların alınmasında ve yürütül­mesinde eşgüdümü sağlayan, Başbakanlığa bağlı karma yüksek kurul. Bakanlar Kuru- lu’nun 16 Ocak 1981 tarihli ve 2257 sayıh kararıyla kurulmuş, 31 Aralık 1987’de alı­nan bir kararla kaldırılarak görevleri Yük­sek Planlama Kurulu’na devredilmiştir.

Bir “iç kabine” işlevini yüklenen EÎYKK’nm başlıca görevleri, uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programlar çerçeve­sinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile ilgili kararları almak, ithalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, dış ekonomik ilişkilerde eşgü­dümü sağlamak, Bakanlar Kurulu’nca veri­len öteki görevleri yapmak ve başbakanın- ya da kurul başkanının görüşülmesini istedi­ği konuları karara bağlamaktı. EİYKK’da devlet bakam ve başbakan yardımcısının başkanlığında, başbakanca görevlendirilen iki devlet bakam, dışişleri, maliye ve güm­rük, ulaştırma, tarım ve orman, köyişleri, sanayi ve ticaret, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm bakanları ile başbakanlık müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarı ve T. C. Merkez Bankası başkanı yer alıyordu. Başbakan gerekli gördüğü durum­larda kurula başkanlık ederdi. Kurulun sekreterlik hizmetleri Devlet Planlama Teş­kilatı Müsteşarlığı Genel Sekreterliği’nce yürütülürdü.

EİYKK, özellikle 1984’ten sonra Para ve Kredi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı kurulları ile birlikte bazı büyük fonların merkezî kararlarla yönlendirilmesinde önemli işlevler yüklendi. Kurulun 1984 sonrasında aldığı önemli bir karar da KİT’ lerde çalışan sözleşmeli personelle ilgili usul ve esaslar ile tip hizmet sözleşmesinin tespitiydi. 233 sayılı kanun hükmünde ka­rarnamenin 47. maddesiyle kurula verilen “sözleşmeli personel istihdamı hususlarında genel hükümlerin uygulanmasına karar ver­me” biçimindeki yetki, sözleşmeli personele ilişkin yeni ilkeler ve kurallar saptama biçiminde uygulandığından, personel rejimi içerisinde hukuki bir boşluk yarattı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir