Eksiklik Duygusu Ne Demek Anlamı Açıklaması Kısaca

eksiklik duygusu, aşağılık kompleksî ya da aşağılık duygusu olarak da bilinir, kişi­nin kendinin, bedeninin ve işlevlerinin eksik ve yetersiz olduğuna ilişkin duygusu. Kıs­men ya da tümüyle bilinç dışı olabilir. Terim özellikle ilk psikanalistlerden Alfred Ad- ler’in izleyicileri tarafından kullanılmakta­dır. Adler, bedensel eksiklikleri olan kişile­rin durumunu organ eksikliği kavramı için­de ele almış, organlarının gelişmemişliği, yetersizliği nedeniyle kişilerin aşağılık duy­gusu içinde bağımh, boyun eğici davranışlar gösterdiğini öne sürmüştür. Ona göre önemli başarılar, toplum dışı davranışlar ve kişiliğin öteki kalıcı yönleri, kişinin eksiklik duygusunu yenme güdüsüne bağlanabilir. Bu kavram, eksiklik duygusunun yanı sıra, onunla ilintili düşünce ve davranış kalıpları­nı içermek üzere “aşağılık kompleksi” ola­rak kullanılmıştır. Ama aşağılık kompleksi terimi günlük konuşmalarda gerçek anla­mından saptırılarak yanlış kullanılmış, git­tikçe anlamını yitirmiştir; kısa boylu birinin herhangi bir konuda hırslı olmasının aşağı­lık kompleksiyle açıklanıvermesi bu tür kullanıma bir örnektir.

eksiton, uyarcik olarak da bilinir, bir elektron ile artı yüklü bir deliğin (bir
değerlik bağında boş durumdaki bir elek­tron düzeyi) bağlanmasıyla oluşan ve kristal içinde tek bir birim halinde serbestçe dola- şabilen uyarılma durumu.

Elektron ile pozitif deliğin elektrik yükleri eşit ama ters olduğundan, bir bütün olarak eksitonun net elektrik yükü yoktur. Bu nedenle de belirlenmesi çok güçtür; buna karşılık bazı dolaylı belirleme yöntemleri geliştirilmiştir.

Bir eksitondaki elektron, bir pozitif delikle yeniden birleştiğinde, atom ilk yapısına geri döner ve eksiton yok olur. Bu gerçekleşti­ğinde, eksitonun enerjisi ışığa dönüştürüle­bilir ya da katı içindeki komşu bir atomun bir elektronuna aktarılabilir. Enerjinin bir komşu elektrona aktarılması durumunda, bu elektron, bağlı olduğu atomdan dışarı doğru zorlanarak yeni bir eksiton oluşturu­labilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir