El Koyma Kararına İtiraz Süresi Ne Kadar

el koyma, en geniş hukuksal anlamıyla, bir kişinin malının elinden alınması. Uluslarara­sı hukukta devletin bir bireyin malını kendi yararına kullanmak üzere zorla alması; ceza hukukunda ise bir önlem olarak mal üzerin­deki tasarruf yetkisinin kaldırılması anlamı­na gelir.

Roma hukukunda herhangi bir mal üzerin­de anlaşmazlığa düşen iki kişi, bir anlaşma­ya varana değin, söz konusu mal üzerindeki denetimi yediemin olarak üçüncü bir kişiye bırakırlardı. Daha sonraları mahkemeler, bir yediemin atamakla birlikte, rıza göster­meyen tarafın mahkeme kararma uymasına değin malı gözetim altında tutma yoluna gittiler.

El koymanın amacı çoğu durumda malı korumadır. Mal, mülkiyetin kime ait oldu­ğu belirleninceye değin mahkeme gözeti­minde kalır. Belirli durumlarda, malın yasal sahibi için mülkiyeti ya da kefaleti temin eden bir taahhüt senedi karşılığında, mah­keme el konmuş malı eski sahibine geri verebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir