Elbistan Ovası Nerede Nereye Bağlı

Elbistan Ovası, Doğu Anadolu’nun Akde­niz Bölgesi’ne komşu batı kesiminde ova. Doğu-batı doğrultusundaki uzun ekseni 60- 65 km’yi, genişliği ise 40-45 km’yi bulur. Ceyhan Irmağının başlıca kolları olan Sö­ğütlü, Hurman ve Göksün çaylan bu ovada birleşir. Ceyhan’ın asıl doğduğu yer olarak kabul edilen kaynak da ovadan, Elbistan kentinin yanı başında bulunan Pınarbaşı’n- daki mesire yerinden çıkar. Tabanı, deniz­den 1.100-1.200 m yükseklikte bulunan ovanın çevresini 2.000 m’den yüksek dağlar kuşatır. Bunlar batıda Binboğa (2.935 m), kuzeyde Hezanlı (2.283 m), güneydoğuda Nurhak (3.081 m) ve güneybatıda Berit (3.027 m) dağlandır. Kenardaki dağların bazı uzantılan Elbistan kentinin gerisihde yükselen kalker yapılı Şar Dağında olduğu gibi ova içine doğru sokulur.

Elbistan Ovası Doğu Anadolu’da Elbis­tan’dan başlayarak güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunu izleyen tektonik kökenli Ma- latya-Elazığ (Uluova)-Palu-Muş çöküntü ovaları dizisinin ilk ovasıdır. Ovanın tabanı, kalın bir alüvyon tabakasının altındaki Neo- jen Bölüm (y. 26-2,5 milyon yıl önce) arazisinden oluşur. Neojen tortullar arasın­da Türkiye’nin en zengin rezervli linyit yatakları bulunur. Elbistan Ovasının doğu yarısı düz tabanlıdır; derelerle yarılmış olan batı yarısındaki Afşin kesimi ise dalgalı bir görünüm taşır. Yüzey şekilleri açısın­dan farklılık gösteren bu iki kesimin sınırını Hurman Çayı çizer.

Ova eskiden beri önemli bir tahıl üretim alanı ol­muştur. Günümüzde tahıldan başka, bak­lagiller, şeker pancarı, bağlar ve meyve bahçeleri de önemli yer tutar. Yıllık yağış ortalamasının 400 mm’nin altında olduğu bir yörede bulunan Elbistan Ovasında sula­maya dayalı tarımın gelişmiş olması, Hur­man ve Söğütlü çaylarının ovada çok yüzey­den akması ve bu nedenle sulamanın kolay olmasının sonucudur. Ayrıca adını Elbistan kentinin 10 km kadar batısındaki Kalealtı köyünden alan Yukarı Ceyhan Afşin-Elbis- tan Ovaları Kalealtı Pompaj Sulaması Pro- jesi’nin gerçekleşmesiyle sulama olanakları­nın daha da gelişmesi beklenmektedir. Şe­ker pancarı tarım alanlarının hızla genişle­mesi sulama olanaklarından ve ilçede bir şeker fabrikası kurulmasından kaynaklanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir