Elektrik Üretici Nedir Kısaca Bilgi

elektrik üreteci, buhar türbini, hidrolik türbin ya da içten yanmalı bir motor tarafından üretilen mekanik enerjiyi elek­trik enerjisine çeviren makinelerin ortak adı. Elektrik üreteci terimi piller, yakıt pilleri ve güneş pilleri gibi, başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren sistem­ler için de kullanılabilir.

Elektrik üreteci, mekanik enerjiyi magne­tik indükleme yoluyla elektrik enerjisine çevirir. Bu işlem sırasında, değişken bir magnetik alan, iletken bir kapalı devrede bir elektrik akımı indükler. Değişken mag­netik alan, alanın kuvvetini değiştirerek, ayrı­ca alanı ya da devreyi hareket ettirerek sağlanabilir. Üreteçlerde genellikle alanı devreye göre hareket ettirme yöntemi kul­lanılır.

Piller, elektrik akımını kimyasal yoldan üretir. Her pilde farklı kimyasal etkin maddelerden oluşan iki elektrot (anot ve katot) vardır. Bunlar arasında, elektrik akımım iletebilen, sıvı ya da macun kıva­mında bir madde (elektrolit) bulunur. Elek­trot maddeler kimyasal tepkimeye girince, anottan elektronlar salınır ve bunlar dış devreye, oradan da katota akarak elektrik akımını oluşturur. Bu süreç, tepkimeye giren maddelerden biri tüken inceye ya da devre kesilinceye kadar sürer.

Yakıt pilleri de benzer bir yöntemle elek­trik üretir. Bu aygıtlarda elektrik enerjisi, elektrotlardan birine beslenen, sıvı hidrojen ya da doğal gaz türü bir yakıtın, öteki elektrota beslenen oksijen ya da havayla tepkimeye girmesi yoluyla elde edilir. Yakı­tın yükseltgenmesi sonucunda elektronlar açığa çıkar; bunlar dış devreden dolaşarak indirgenmenin oluştuğu ve iyonların ortaya çıktığı ikinci elektrota ulaşır. Ortaya çıkan iyonlar da elektrotlar arasında yer alan elektrolitten geçerek devreyi tamamlar.

Güneş pilleri fotovoltaik etki aracılığıy­la güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştü­rür. Tipik bir güneş pilini oluşturan fotovol­taik gözelerden her biri, özel işlemden geçirilmiş farklı türden silisyum ve german­yum kristallerinden oluşan iki katmanın birbiri üstüne sıkıştırılmasıyla elde edilir. Güneş ışığı bu kristallere vurduğunda bazı elektronlar atomlarından kopar. Bu elek­tronlar atomdan atoma serbestçe geçerek elektrik akımını oluştururlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir