Elektriksel Çift Katman Nedir Kısaca

elektriksel çift katman, iki cismin birbiri­ne değme yüzeyinde yer alan ve üzerinde elektrik alanı oluşan moleküler boyutlu bölge. Elektriksel çift katmanın var olabil­mesi için her iki cisimde de elektron, iyon ya da elektrik yükleri ayrışmış moleküller (kutupsal molekül) gibi elektrik yüklü par­çacıkların bulunması gerekir. Elektriksel çift katmandaki zıt yüklü parçacıklar, birbi­rini çekerek yüzeyde toplanmaya yönelir. Ama aralarında kendi boyutları ya da çevrelerindeki yüksüz moleküllerin boyut­ları kadar açıklık kalır. Birbirine değmeyen iki zıt yük arasındaki elektrostatik çekim, maddelerin ara yüzeyinde bir elektrik alanı­nın oluşmasına yol açar.

Elektriksel çift katmanın yarattığı elektrik alanı, faz değişimi sınırlarında oluşan fizik­sel ve kimyasal süreçleri önemli ölçüde etkiler. Örneğin, sürecin temel olarak metal elektrot ile çözelti arasındaki elektron alış­verişine dayandığı elektrokimyâsal kapta (kimyasal tepkimeden elektrik akımı elde etmeye ya da elektrik akımıyla kimyasal tepkime oluşturmaya yarayan düzenek), arayüzeydeki elektrik alanındaki küçük bir değişiklik elektron akış hızında (akım) bü­yük değişikliklere yol açar. Ayrıca ara yüzeydeki elektrik alanı şiddeti, çözeltiden metal kazanılması, metal elektrotun çözün­mesi gibi çözeltiden elektrota ya da elek­trottan çözeltiye madde aktarılmasına daya­nan sanayi işlemlerinde de önemli rol oynar. Elektriksel çift katman kavramı, katının sıvı içindeki hareketi (örn. çözeltiye dağılmış asıltı parçacıkları) ya da sıvının hareketsiz katı üzerinde hareketi (örn. sıvının kılcal tüpte akışı) gibi elektrikle ilgili birçok konuyu açıklayan temel kavramlardan biri­sidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir