Elektromotor Kuvveti Nedir Kısaca

elektromotor kuvvet dizisi, atom, mole­kül ve iyonların, elektron alma ya da verme (indirgenme ya da yükseltgenme) özelliğine göre sıralandığı dizi. Bu özellik volt cinsin­den ifade edilir ve sıfır volt değerinde olduğu kabul edilen hidrojen elektrotu kar­şılaştırma noktası alınarak, öbür maddeler elektrot potansiyellerine göre sıralamada hidrojenin altında ya da üstünde yer alır. Hidrojen elektrotunda, 25°C’de 1 mol/litre derişiklikte hidrojen iyonu (H ) içeren sulu bir çözelti, bir atmosfer basınç altındaki hidrojen gazıyla (H2) denge durumundadır. Tersinir yükseltgenme-ındirgenme yarı (iyon) tepkimesi, e’ elektronu simgelemek üze­re, 2H++2e~denklemiyle gösterilir. Bazı elementlerin elektrot potansiyelleri, 1953’teki uluslararası bir konferansta belir­lenen işaretleriyle tabloda verilmiştir.

Bir yan tepkimenin (ve potansiyelinin) öbür yarı tepkimeden (ve potansiyelinden) çıkarılmasıyla, gerçekleşebilecek tam bir kimyasal tepkimenin yönü belirlenebilir; örneğin bakır ile çinkonun yarı tepkimele­ri birleştirildiğinde, Cu”2+Zıı — Cu+Zn 2 tepkimesinin potansiyeli —1,10 volt olarak bulunur. 1953’teki antlaşma gereğince, po­tansiyelin eksi değer taşıması, bu tepkime­nin yazıldığı gibi soldan sağa doğru kendili­ğinden gerçekleştiğini gösterir; yukarıdaki tepkime örneğinde, metal halindeki çinko­nun bakır II iyonlarından oluşan bir çözelti içinde çözünmesiyle, metal halinde bakır oluşur ve çözeltide serbest durumda çinko II iyonları kalır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir