Elektrostatik Çökeltme Nedir Kısaca

elektrostatik çökeltme, havadan ya da başka gazlardan bazı katışkıh maddelerin ayrılması yöntemi. Sanayideki atık gazlar­dan toz parçacıklarını ayırmada yaygın ola­rak kullanılır.

1824’te, Leipzigli bir matematik öğretmeni olan M. Hohlfeld duman parçacıklarının elektrikle çökeltilebileçeğini belirledi. Ber- keley’deki California Üniversitesi’nde F.G. Cottrell’in yaptığı deneylerden sonra, 1906’da ilk başarılı ticari ayırma işlemi gerçekleştirildi.

Hava ya da gaz içine elektrik akımı verildiğinde, ortamın içindeki parçacıklar yüzeylerine elektron alarak eksi yüklü du­rumda iyonlaşır. Ardından artı yüklü büyük bir elektrot bu parçacıkları çeker ve parça­cıklar yıkama ya da kazımayla ayrılana kadar bu elektrotta çökelir. Ergitme ve sülfürik asit sanayileri ve çimento fabrikala­rı, elektrostatik çökeltme yönteminin ilk uygulandığı yerlerdir. Bu yöntemin öteki önemli uygulanma alanları şunlardır: kok kömürü fırını gazlarından kok katranının ayrılması; kırma, öğütme ve cilalama tesis­lerinde havanın temizlenmesi; petrol rafine­rileri ve kimyasal madde tesislerinde asit buharlarının yeniden elde edilmesi; kömür kurutuculardan kömür tozunun alınması; büyük termik santrallarda uçucu küllerin baca gazlarından ayrılması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir