Equestrian Nedir Kısaca Açıklaması

eques (Latincede “süvari”)^ çoğul équités, Eski Roma’da şövalye. Önceleri Roma ordusundaki atlılardan oluşan ve zamanla yönetici bir sınıf durumuna gelen eques’ 1er senatörler sınıfından seçiliyor ve bunlara équités equo publico (atları toplumca sağla­nan atlılar) deniyordu. ÎÖ 4. yüzyıl başların­dan sonra senatör olmayanlar da, atlarını kendileri sağlamak koşuluyla eques sınıfına alınmaya başladı. Bunlar équités equo priva­ter olarak biliniyordu. IÖ 1. yüzyılda savaş alanında daha çok yabancı süvarilerin kulla­nılmasıyla, eques’lerin askeri konumu ko­mutanların karargâh subaylığıyla sınırlandı­rıldı. Bu arada senatörlerden ayrı bir sınıf niteliği de kazandılar. Senatörlerin tersine ticari ve mali işlere girebildiklerinden, vergi toplama, orduya erzak sağlama işlerinin yanı sıra eyaletlerdeki kamu arazilerini, maden ve taşocaklannı işleterek zenginleşti­ler. Böylece Optimates ve Populäres’in (*) ardından üçüncü siyasal grup durumuna geldiler ve Roma’da gelişen iktidar müca­delesinde zaman zaman bu gruplara rakip olabilecek bir güce eriştiler.

Ticari amaçlı kuruluşlar oluşturan eques’ 1er, meslekten vergi toplayıcılarının oluştur­duğu özelbirlikleri bulunan publicanus’ larla yakın ilişki içine girdiler. İlk imparator Augustus (hd İÖ 27-İS 14), eques’Xtri askeri bir temel üzerinde yeniden örgütledi ve Cumhuriyet döneminde censor’ların  elinde olan eques’leri atama yetkisini üstlen­di. Eques sınıfına girmek için özgür vatan­daş olarak doğmak, sağlıklı ve iyi karakterli olmak, yeterli bir servete sahip olmak gerekiyordu. Senatörlerin erkek çocukları doğuştan hak kazandıktan bu unvanı, Sena- to’ya seçildiklerinde yitirirlerdi. Eques olan bir kişi imparatorun atama yetkisi çerçeve­sinde belirli ikincil askeri görevler üstlen­mekle de yükümlüydü. İS 1. yüzyılda impa­ratorluk sarayında günümüzdeki devlet me­murlarına benzer görevler alan eques’ 1er bütünüyle sivil bir nitelik kazandı. Geçmiş­te ticaretle uğraşmış olmaları ve kamu mâliyesiyle bağları, özellikle eyaletlerin ma­li yönetiminde imparatorluk temsilcisi ola­rak görev yapmalarını sağladı. Aynca Mı­sır’da ve bazı küçük eyaletlerde askeri yönetim g

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir