Ertokuş Medresesi Nerede Kısaca Bilgi

Ertokuş Medresesi, İsparta’da Atabey ilçe merkezinde, Selçuklu hükümdarı Alaed- din Keykubad’m atabeglerinden Mübari- zeddin Ertokuş’un 1224’te yaptırdığı med­rese. Yaklaşık 20 m x 25 m boyutlarında, kareye yakın düzgün olmayan bir dikdört­gen biçimindeki planı kapalı avlulu medrese şemasına göre düzenlenmiştir. Tek katlı yapının beden duvarları kesme taştandır.

Doğu cephesinin ortasında yer alan taçka- pı dışarıya çıkıntı yapmaz. Oldukça yalın bir görünümde olan çevresi örgüler ve geomet­rik örgelerden oluşan bordürlerle çevrilmiş­tir. Sivri kemerinin içi mukarnasla doldu­rulmuştur. Basık kemerli kapı boşluğundan, beşik tonozla örtülü giriş eyvanına geçilir. Kapıları buraya açılan iki yandaki mekân­lardan sağdakinin içinde, dama çıkan mer­diven bulunmaktadır. Giriş eyvanı sivri kemerli bir kapıyla orta mekâna (kapalı avlu) açılır. Kare planlı orta mekândaki dört sütun birbirlerine büyük, duvarlara daha küçük kemerlerle bağlanmıştır. Bu kemerlere oturan oval kubbenin kasnağı yoktur; geçişi sağlayan pandantifler de çok belirgin değildir. Kubbenin tepesi açıktır; altında da bir havuz bulunmaktadır.

Orta mekânın iki yanında (kuzey ve gü­ney) birer dar geçit vardır; bunların sonun­daki kapılar dışarı açılır. Geçitlerden sonra gene sağda ve solda ikişer hücre bulunmak­tadır. Beşik tonoz örtülü bu hücrelerin birer de penceresi vardır. Orta mekânın dördün­cü yanında (batı) ve girişin tam karşısında ana eyvan yer alır. Eyvanın iki yanındaki köşe odalarının dışa açılan ikişer penceresi vardır. Bu odalar kubbeyle örtülüdür; kub­beye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Basık sivri tonozlu ana eyvanın sol (güney) duva­rında bir mihrap yer alır. Arka (batı) duvarındaysa, her birinin üzerinde sivri kemerli bir pencerenin bulunduğu üç kapı vardır. Bu kapılardan kümbete geçilir.

Kenarlan yaklaşık 6,5 m uzunluğunda olan kare bir oturtmalığın üstündeki sekizgen gövde, taş ve tuğla sıralarıyla almaşık olarak örülmüştür. Köşelerinde tuğladan, çıkıntılı ayaklar vardır. Sekiz yüzlü piramit biçimindeki külah, gövdeyi çepeçevre saran yatay bir silmeden sonra başlar. Güney, batı ve kuzey duvarlarında sivri kemerli küçük birer pencere bulunur, doğu duvarı medreseye bitişiktir. Kümbetin içi gene sekiz köşelidir, mihrabı yoktur; üzeri kub­beyle örtülüdür. Ortadaki sandukanın üs­tündeki kalıntılar, zamanında tümüyle çini kaplı olduğunu düşündürür. Yapım ve mal­zeme farklılıkları, kümbetle medresenin birlikte yapılmadığını gösterir. Genellikle kümbetin daha sonra (13. yüzyılın ortaları­na doğru) medreseye eklendiği, geçiş kapı­larının da o zaman açıldığı kabul edilir.

Ertokuş Medresesi ne plan düzeni, ne de bezeme bakımından önemli bir yenilik taşır. En ilgi çekici yönü, iki yan girişinin bulun­ması ve hemen hemen bütün kapı süveteri­nin, sütunlarının ve sütun başlıklarının dev­şirme (eski yapılardan alınma) olmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir