Erzen Hatun Kümbeti Nerede Kısaca Bilgi

Erzen Hatun Kümbeti, Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Merkez mahallesinde, Karako- yunlu dönemi mezar yapısı. Yazıtından 1396-97’de Kasım İbn Sinan Ali tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Köşeleri üçgen pahlı bir oturtmalık üstünde yükselir. Göv­desi 12 yüzlüdür. Her yüz sağır bir Bursa kemeriyle hareketlendirilmiştir. Kemerlerin içinde kuzeye bakan yüzde bir kapı; doğu, batı ve güneye bakan yüzlerde birer pence­re, öbür altı yüzde de birer üçgen niş vardır.

Kapının ve pencerelerin üstünde mukarnas sıraları yer alır; üçgen nişlerin üst uçları ise trompa benzeyen, dilimli birer öğeyle son bulur. Gerek kapıyla pencereler, gerekse üçgen nişler, zencirek ve yıldız geçme örgeli bordürlerle çevrilidir. Bursa kemerlerinden sonra üst üste birkaç yatay silme bütün gövdeyi dolanır. Bunlardan alttan İkincisi beyaz mermerdendir ve üstünde nesih ya­zıyla Âyetü’l-Kürsi yer alır. İçten kubbeli olan taş çatı örtüsü, dıştan 12 yüzlü piramit biçimindedir; yüksekliğinin yaklaşık üçte ikisi hizasında yer alan kabartma dilimler­den sonra koniye dönüşür. Çatıdaki her bir taşın üstüne ayrı desende bir madalyon işlenmiştir. Kümbetin kapısına iki kollu bir merdivenle ulaşılır. Gövdenin içi daire planlı ve son derece yalındır. Cenazelik katına doğu cephesindeki bir merdivenle inilir. Kare planlı bu mekân üç mazgal penceresinden ışık almaktadır.

Erzgebirge (Almanca “Cevher Dağları”). Çekçe kri’sni: iiory. Almanya-Çek Cum­huriyeti sınırının büyük bölümünü oluştu­ran 160 km uzunluğundaki dağ sırası. Or­talama genişliği 40 km’dir. Dağların gü­neydoğudaki Bohemya’ya bakan yamaç­ları oldukça diktir; yarların yüksekliği yer yer 600-750 m’ye ulaşır. Kuzeybatı­ya bakan dış yamaçları daha yumuşak eğimlidir. Erzgebirge’nin en yüksek te­peleri. Cek Cumhuriyeti’ndeki Klinovec (1.244 m) ve Almanya’daki Fichtel Dağıdır (1.214 m), bunlar dizinin orta kesiminde yer alır. Loucnâ (956 m) kuzeydoğu ucunda ve Spicâk (1.115 m) güneybatı ucunda bulu­nur. Dağlar maden cevheri bakımından zengindir. Küçük zanaatçı grupları kuşaklar boyunca buradan çıkarılan altın, gümüş, kurşun, bakır, tungsten ve pekblend gibi madenleri işlediler. Ortaçağda cevher ya­takları kuzeybatıda yaşayan çok sayıda Alman madencisini buraya çekti. Almanlar bölgeye ulusal özelliklerini ve geleneklerini yaydılar; yörenin başlangıçta madenciliğe dayanan ekonomik etkinliklerine ormancı­lık, mobilyacılık, dokumacılık ve bir ölçüde de çiftçilik gibi yeni işkolları eklediler. Ağırlıklı yerleşim biçimi İter iki yamaçta da görülen küçük kasabalardı. II. Dünya Sava­şı ertesinde Almanlar buradan uzaklaştırıl­dı, daha önce hemen bütünüyle Alınanlar­dan oluşan nüfusun yerini Çekler aldı. Dağların Almanya’da bulunan batı uzantıla­rı gibi bazı bölgeler büyük nüfus kayıplarına uğradı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Jâchy- mov (Çek Cumhuriyeti) ve Aue’deki (Al­manya) uranyum yatakları işletilmeye baş­ladı. Çek Cumhuriyeti’nde, Bilina İrmağı vadisinde yer alan Chomutov ile Most çev­resinden çok miktarda linyit çıkartılmakta­dır.

Erzgebirge üzerindeki karayolu ağı olduk­ça gelişmiştir. Ayrıca demiryolu ulaşımı da vardır. Ama dolambaçlı ve çoğu kez çıkmaz yollarla biteri dik uçurumlu Bohemya ya­maçları ulaşıma elverişli değildir. Çok sayı­da maden suyu kaynağının ve kış sporu alanlarının turizmin gelişmesine büyük kat­kısı olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir