Erzincan Ovası Hakkında Kısaca Bilgi

Erzincan Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi’ nin kuzey kesiminde elips biçimli ova. Yüksekliği 1.200-1.250 m arasında değişir. Kuzeyde Esence (Keşiş) Dağı, kuzeybatıda Çimen Dağı, güneyde ise boydan boya Munzur Dağlarıyla çevrilidir. Uzunluğu 50 km, genişliği 17-18 km’dir; yaklaşık 550 km2’lik bir alanı kaplar. Fırat Irmağının iki önemli kolundan Karasu ovaya doğudaki Sansa Boğazından girer ve batıdaki Kemah Boğazından çıkar.

Neojen Bölüm (y. 26-2,5 milyon yıl önce) sonlarındaki bazı tektonik hareketler sonu­cunda Esence Dağı ile Munzur Dağlan yükselirken Erzincan Ovası çökmüş ve böy­lece aradaki yükselti farkı 2.000 m’yi aşmış­tır. Bu nedenle Erzincan Ovası graben, Esence ve Munzur dağlan ise horst özelliği gösterir. Ovanın kenarlarındaki kırık hatları da bu oluşumu yansıtır. Kuvaterner (Dör­düncü) Dönemde (y. 2,5 milyon yıl öncesin­den günümüze) görülen şiddetli yer hare­ketlerinin günümüzde de sürmesi, ovanın tektonik gelişiminin henüz tamamlanmadı­ğını gösterir.

Erzincan Ovasında oldukça yeni olan jeo­morfolojik şekillerden biri de, kuzeydoğu­sundaki küçük yanardağ konileridir. Ande­zitlerden oluşan ve sayıları 10’u bulan bu irili ufaklı koniler bir kırık çizgisi boyunca sıralanır. Üzümlü (eskiden Cimin) çevresin­de bulunan bu konilerin en yükseği ova tabanından 250 m kadar yüksekliktedir; ötekilerin ova tabanından yüksekliği ise 80-100 m arasında değişir. Kırık çizgisi üzerinde kaplıca ve madensuyu kaynakları da bulunur.

Erzincan Ovasında alüvyon örtüsü çok kalın olduğundan yeraltı suları derinlerde­dir. Bu durum tarıma elverişli olan ovada bitkisel üretimi olumsuz yönde etkiler. Top­rak nemi kolay sağlanamadığından, tahıl tarlalarının sulanması gerekir. Ovanın orta­sı tahıl ve şeker pancarı ekimine ayrılmış, çevresindeki dağ etekleri ise meyve bahçe­leriyle kuşatılmıştır. Ova kenarındaki yeşil şeritte bulunan köyler yazlık yerleşme işle­vini görür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir