Erzurum Kongresi Ne Zaman Nerede Yapılmıştır Kısaca

Erzurum Kongresi, Türk Kurtuluş Sava- şı’nı tek merkezden yönetme amacına yönelik, ilk ulusal kongre (23 Temmuz-7 Ağustos 1919).

19 Mayıs 1919’da ordu müfettişliği un­vanıyla Samsun’a giden Mustafa Kemal (Atatürk), Amasya’ya geçerek “ulusal bir kongre toplanması” çağnsını içeren Amas­ya Tamimi’ni yayımladıktan sonra, 3 Tem- muz’da Erzurum’a vardı. Ama Anadolu’da giriştiği örgütlenme çabalan İstanbul’da bü­yük tepki yarattığından, haziran sonunda İstanbul Hükümeti’nce görevine son veril­di. Bu sırada Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum Şu­besi, bir süre önce yaptığı vilayet kongresin­de bölge çapında genel bir kongre toplama­nın zorunlu olduğu kararma varmıştı. Ör­güt, kongre öncesinde Mustafa Kemal’i Erzurum Şubesi başkanlığına, Hüseyin Ra­uf Bey’i de (Orbay) ikinci başkanlığa ge­tirdi.

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon’dan gelen 56 delegenin katılmasıyla toplandı. Mustafa Kemal ile Hüseyin Rauf Bey, istifa eden iki delegenin yerine seçilerek kongre­ye katıldı. Kurtuluş Savaşımın temel aşama­larından birini oluşturan ve 7 Ağustos’a değin çalışmalarını sürdüren Erzurum Kon­gresinde başlıca şu kararlar alındı: Bağım­sızlık, ancak ulusal güçleri harekete geçire­rek ve ulusal iradeyi egemen kılarak sağla­nabilir. İstanbul hükümetleri de “ulusal irade”nin denetimine girmeli, bu amaçla Heyet-i Mebusan bir an önce toplanmalıdır. Asıl amaç, Mondros Mütarekesi’nin imza­landığı tarihteki (30 Ekim 1918) sınırlar içinde vatanın bütünlüğünü sağlamaktır. Ulusal hakları savunmak için kurulan ör­gütler tek bir düzen altında ve işbirliği içinde çalışmalıdır. İtilaf Devletleri’nin Do­ğu Anadolu’yu ülke bütününden ayırmak amacıyla işgale kalkışmaları ve İstanbul hükümetlerinin de buna direnmemeleri du­rumunda, Doğu Anadolu’da hemen geçici bir yönetim oluşturulacaktır.

Kongre, çalışmalarının sonunda Heyet-i Temsiliye adı altında bir yürütme organı seçti ve başkanlığına Mustafa Kemal’i ge­tirdi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir