Erzurum Ovası Oluşumu ve Özellikleri Kısaca

Erzurum Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi’ nin kuzey kesiminde ova. Yaklaşık 825 km2’lik bir alanı kaplayan ova güneyde Palandöken, kuzeyde Dumlu, kuzeydoğuda Kargapazarı dağlarıyla çevrilidir. Doğusun­daki Pasinler Ovasmdan Deveboynu Ge­çidiyle ayrılır. Aşkale’nin batısında bulunan ve Karasu’nun geçtiği boğaz, batıdaki Ter­can Ovasıyla bağlantıyı sağlar. Fırat’ın kolu olan Karasu, ovanın bütün sularını toplaya­rak kuzeyinden çıkar. Yüksekliği yaklaşık 1.850 m olan ova, batıdan doğuya doğru yükselir. Orta kesimleri alüvyonlardan, çevresi ise birikinti yelpazelerinden ve ke­nar dağlardan inen çakıl depolarından oluş­muştur. Kenar kesimlerinde yer yer belir­ginleşen kırık hatları bulunur. Bu kırıklar boyunca Ilıca Kaplıcaları gibi sıcak su kaynakları bulunur.

Miyosen Bölüm (y. 26-7 milyon yıl önce) başlarında ortaya çıkan tektonik olaylar sonucunda bugünkü ovalık alan çökmüş, kenardaki dağlar ise yükselmiştir. Bundan sonra da ova çökelmelerle dolmaya başla­mıştır. Pliyosen Bölüm (y. 7-2,5 milyon yıl önce) sonlarıyla, Kuvaterner (Dördüncü) Dönem (y. 2,5 milyon yıl öncesinden günü­müze) başlarında tektonik olayların yinelen­mesiyle ova yeniden çökmüştür. Yörede sonuncusu 30 Ekim 1983’te meydana gelen şiddetli depremlerin görülmesi, ovanın tek­tonik oluşumunun sürmekte olduğunu, ara­zinin hâlâ oturmadığını gösterir.

Yörenin başlıca tarım alanı olan Erzurum Ovasından Trabzon limanını İran’a bağla­yan yol ve Haydarpaşa-Kars demiryolu geçer

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir