Güneş Dansı Nedir Nasıl Yapılır

Güneş Dansı Nedir Zamanında Nasıl Yapılırdı?

Güneş Dansı, 19. yüzyılda Kuzey Amerika’daki Ova Yerlilerinin en görkemli ve en önemli dinsel töreni.

Güneş Dansı’nın en gelişmiş biçimine Arapaholar, Şayenler ve Oglala Dakotaları arasında rastlanırdı; bu tören belki de ilk kez bu kabilelerce başlatılmıştı. 19. yüzyıl sonuna doğru tören yerel değişikliklerle Saskatchewan’daki Ova Ocibualarından gü­neye doğru, Texas’taki Kiyovalara kadar pek çok kabileyi kapsayacak biçimde yayıl­dı. “Güç” (tinsel erk ve içgörü) sahibi olmaya ya da doğaüstü güçlerden yardım görmeye yönelik pek çok arayıştan biri olan Güneş Dansı gitgide işlenerek bir kabile töreni durumuna geldi. Her kabile bu töreni genellikle yılda bir kez ve yaz başında düzenlerdi. Güneş Dansı sırasında Yerliler öteki kabilelerden konuklarıyla bir araya gelir, evren ve doğaüstüyle ilgili temel inançlarını sözler, törenler ve simgesel nes­neler aracılığıyla yinelerdi.

Dans çoğu zaman ya tek kişi ya da küçük bir grup tarafından yapılırdı. Bütün kabile­nin dansa katılması, dans sırasında yaygın bir işbirliği çabası, dansı kabile önderlerinin ve dinsel önderlerin yönetmesi, dansın gös­terişli ve ayrıntılı biçimde uzatılması, kabi­lelerin dindışı ve dinsel özlemleri ile toplumsal denetimin güçlendirilmesi açısın­dan bu törenin taşıdığı anlamın göster­geleriydi. Törenin en incelmiş biçimin­de Yerliler büyük bir kamp çemberi oluştu­rurlar, dans yöneticisine ve yardımcılarına bazı yönergeler verilir, gerekli malzemeler önceden sağlanır, orta yere tinsel ve gizemli gücü (örn. güneşi) simgeleyen bir direk dikilirdi. Kabilenin öteki üyelerinin yaptığı danslardan ve bir sunağın dikilmesinden sonra Güneş Dansı’na geçilir, bu dans belli aralıklarla birkaç gün ve gece sürerdi. Bir adağı yerine getirmeye ya da doğaüstü güç kazanmaya çalışan dansçılar bu süre boyun­ca hiçbir şey yemez ve içmezler, sonunda kendilerinden geçerek bitkin düşerlerdi. Bazı kabilelerde ise dans, dansçıların kendi­lerine eziyet etmesi ve kendilerini sakatlamasıyla sona ererdi.

Bu tür uygulamalara engel olmak amacıyla ABD hükümeti 1904’te Güneş Dansı’nı yasakladı. Bazı kabilelerde törenin tehlike­siz biçimleri genellikle Bağımsızlık Günü kutlamalarının bir parçası olarak sürdü. Bu arada birkaç kabile Güneş Dansı’nı özgün biçimiyle ve anlamıyla canlandırmaya çalıştı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir