İfa Nedir?

İfa, borçlanılan edimin yerine getirilmesi. Kural olarak borç ilişkisini sona erdirir. Alacaklının çıkarının bulunduğu durumlar­da, borçlu doğrudan ifayla yükümlüdür; borçlu yerine başkası borcu yerine getire­mez. Bazı durumlarda taraflarca, borcun üçüncü kişi tarafından ifası asli ifa biçimi olarak kararlaştırılabilir (akreditif işlemle­ri). Borçlu, borcun ifası sırasında ayırt gü­cünden yoksunsa yaptığı hukuki işlem ge­çersiz olacağı için, borç da ödenmiş sayıl­maz. Borcun üçüncü kişi tarafından öden­mesinin ifa sayılabilmesi için üçüncü kişinin borcu ifa amacıyla hareket etmiş olması gerekir. Yasanın öngördüğü bazı durumlar­da üçüncü kişinin ifası alacaklıyı tatmin etse de borcu sona erdirmez. İfa Nedir?

Borç kural olarak alacaklıya ya da alacaklı­nın yetkili kıldığı bir kişiye ifa edilmelidir. Bazı durumlarda alacaklının ifaya katılması gerekmezken (örn. yapmama borcu), bazı durumlarda borcun ifa edilebilmesi alacaklı­nın ifaya olanak sağlaması ya da ifaya katılması yoluyla olabilir (örn. yapma bor­cu). Alacaklının üçüncü bir kişiyi yetkili kılması, bu kişiye temsil yetkisi vermesi, havale yapması ya da lehine poliçe ya da çek keşide etmesi biçiminde olabilir. Alacaklı direnime düşmüşse, borçluyu icra yoluyla izlemekteyse ya da alacağını başka bir kişiye temlik etmiş ve borçlu da bundan haberdar değilse, ifa alacaklının rızası aranmaksızın başkasına yapılabilir. Kocanın aile görevle­rini yerine getirememesi durumunda ifanın karıya yapılması gerekir. Alacaklının tasar­ruf yetkisinin kısıtlandığı durumlarda, ala­caklının onayını alarak borcu başkasına ifa etme yoluna gidilmelidir.
İfa, edime uygun olmalıdır. Ama taraflar borçlanılan edimden başka bir şeyle ifanın gerçekleşmesini kararlaştırabilirler. Buna “ifa yerini tutan edim” denir. Borçlu alacak­lıya borcun ifasını sağlamak üzere bir şey verir ve alacaklı da bunu paraya çevirerek alacağını elde ederse “ifa uğruna edim” söz konusu olur.

Borçlu borçlandığı edimi tümüyle yerine getirmek zorundadır. Edim bölünebilir olsa bile, alacaklı kısmi ifayı kabul etmek zorun­da değildir. Buna karşılık borç taksitlere bağlanmışsa ya da alacağın bir bölümü çekişmeliyse kısmi ifa yoluna gidilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir