İhlas Nedir Kısaca

İhlas, İslamda, inanç ve edimlerde arılık, içtenlik demektir. Tevhid (birleme) düşüncesinin doğal sonucu olan ihlas, inançta Allah’ın birlenmesi, kulluk ve ibadetlerde hiçbir şeyin Allah’a ortak koşulmaması biçiminde kendini gösterir. Bu anlamda İhlasın karşıtı şirktir (ortak koşma). Kuran bu nedenle ihlas üzerinde önemle durur ve insanları şirkten kaçınmaya çağırır; saf dinin Allah’a özgü olduğunu, ondan başka veliler edinilmemesini bildirir (Zümer: 3); dinin Allah’a özgü kılınması gereğini vurgular (Beyyine: 5); Allah’a kullukta başka bir şeyin ortak tutulmamasını ona kavuşmanın koşulu sayar (Keyf: 110). İhlas Nedir Kısaca tanımı.

İnanç ve edimlerdeki saflığı bozan yalnız şirk değildir. Kulluğun ve edimlerin (Allah’ın hoşnutluğundan başka bir şey gözetil­memesi ilkesine ters düşecek biçimde) gös­teriş, başkaları tarafından övülmek ve beğe­nilmek ya da başka bir amaç için yapılması da ihlası zedeler. İhlası bozan bu ikinci etken riya olarak adlandırılır.

Tasavvuf düşüncesinde ihlas benliğin arın­dırılması sürecinin zorunlu koşuludur. İhlas kalbi, saflığını lekeleyen her türlü pislikten kurtarmaktır. Bu da yapılan işte yalnız Allah’ın ve onun hoşnutluğunun gözetil­mesi ile olur. Mutasavvıf yazarlardan Kelabazi ihlası, kulun her şeyden uzaklaşarak Allah’a yönelmesi biçiminde tanımlar. Kuşeyri’ye göre ise ihlas, kulluk ve ibadetlerde yalnız Allah’ı amaçlamaktır. Bu amaca da yalnız Allah’a yakınlaşma isteği ile ulaşılır. Ünlü mutasavvıf Zünnun Mısri İhlasın an­cak sıdk (doğruluk) ve sabırla tamamlanacağını söyler. Yetkin bir İhlasın göstergeleri ise, kişinin halkın övgü ile yergisini bir tutması, yaptığı edimi görmemesi ve kendi­sini ediminin sevap getireceği düşüncesin­den kurtarmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir