Kulak Hastalıkları Nelerdir Kısaca

kulak (Rusçada “yumruk”), Rus tarihinde, büyükçe bir çiftliğe ve birkaç baş sığırla ata sahip olan, ücretli işçi çalıştmp toprak kiralayabilecek mali güçteki varlıklı köylü­lere verilen ad. 1917 Ekim Devrimi önce­sinde Rus köylülüğünün önde gelen kesimi­ni oluşturan kulaklar, ipotek karşılığında ya da faizle borç verir, köylerin toplumsal yaşamında ve yönetim işlerinde önemli rol oynarlardı.

Savaş Komünizmi döneminde (1918-21) Sovyet hükümetinin köylerin yönetimini üstlenmek ve varlıklı köylülerden tahıl tes­lim alma işini yürütmek üzere yoksul köylü­lerden oluşan komiteler kurması, kulakların konumunu sarstı. Bunu 1921’de kulakların çıkarlarım koruyan Yeni Ekonomi Politika- sı’nın (NEP) yürürlüğe girmesi izledi. Sov­yet hükümeti kulakları kapitalist, dolayısıy­la da sosyalizm düşmanı olarak görmesine karşın, köylüleri tarımsal üretimi artırmaya özendirmek ve zenginleşmelerine olanak sağlamak için çeşitli önlemler aldı. Bu politikanın sonucunda başarılı olan köylüler kulak durumuna geldiler (köylülerin yüzde 4’ten azı) ve toplumsal yaşamdaki gelenek­sel rollerini üstlenerek, köyle ilgili işlerde yeni Sovyet görevlileri karşısında rakip bir güç oldular.

Sovyet hükümeti 1927’de kulaklardan alı­nan vergileri yükseltip toprak kiralama haklarına kısıtlamalar getirerek tarım politi­kasını değiştirmeye başladı. 1929’da ise tarımda kolektivizasyon başlatıldı. Ku­laklar, köylüleri küçük çiftliklerini terk ederek büyük ölçekli kolektif tanm işletme­lerine (kolhoz) katılmaya zorlayan uygula­malara karşı büyük bir direniş gösterdiler. 1929 sonunda “kulakların bir sınıf olarak tasfiye edilmesi” kampanyası başlatıldı. Çiftliklerin yüzde 75’inin kolektifleştirildiği 1934’e gelindiğinde kulaklann çoğu, kolek­tifleştirmeye karşı çıkan milyonlarca köy­lüyle birlikte Sovyetler Birliği’nin uzak köşelerine sürülmüş ya da tutuklanmış, topraklarına ve mülklerine el konmuştu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir