Kumartepe Nedir Nerededir Hakkında Kısaca Bilgi

Kumarin ilk kez 1820’de Çin baklası (Dipteryx odorata) adlı bitkide saptanmış, 1868’de İngiliz kimyacı Sir William Perkin tarafından bireşimlenmiştir.

Çeşitli bitkilerde yapısal olarak kumarine benzeyen serbest ya da glikozla birleşmiş pek çok bileşiğe rastlanır. Bunlardan biri olan ve ilk kez çürümüş taşyoncasından elde edilen dikumarol kan pıhtılaşmasını azaltıcı ilaçların bileşimine girer.

Kumartepe, Urfa’nın Bozova ilçesinde, İÖ 6. binin ikinci yansına ait bir yerleşme­nin bulunduğu alan. Ayrıca bak. Aşağı Fırat Projesi (Urfa).

Kumasi, Gana’da Asanti ilinin merkezi ve en büyük kenti. Yüksekliği 300 m’ye ulaşan tepeler arasında, sık bir orman kuşağının ortasında yer alır. Bol yağışlı ve nemfi bir iklimi vardır. 17. yüzyılda hüküm süren Asanti kralı Osei Tutu, burayı başkent olarak seçmiş ve bir kum ağacının altma oturarak bölgeyle ilgili görüşmeleri yürüt­müştür; kentin adı buradan gelir. Kuzey- güney doğrultusunda uzanan ticaret yolları­nın üzerinde yer alan Kumasi zamanla önemli bir ticaret merkezi olmuştur.

1874’te Asanti İmparatoriuğu’nu yenilgi­ye uğratan İngilizlerin yeni bir ticaret yolu açmasıyla, Kumasi bir takas noktası olarak önemini, yitirmeye başladı. 1900’lerin baş­larında İngilizlerin denetimi ele geçirme­sinden sonra yeniden canlanan kentte kakao yetiştirilmeye başladı ve kenti Se- kondi’ye bağlayan bir demiryolu hattı inşa edildi. Nüfus hızla artmaya başlayınca, çevredeki bataklıklar kurutuldu, bir kana­lizasyon sistemi kuruldu ve kentin düzenli bir biçimde büyümesini sağlamak için çağ­daş bir kent planlaması yapıldı.

Kumasi günümüzde de, Asanti krallarının (Asantehene) merkezi ve krallık otorite­siyle halkın birliğinin simgesi olan Altın Taht’ın bulunduğu yerdir. “Batı Afri­ka’nın Bahçe Kenti” olarak anılan Kumasi ticaret, sanayi ve konut bölgelerine ayrıl­mıştır. Nüfus, günümüzde Gana Alay Mü­zesi olarak kullanılan İngiliz kalesinin (1897) çevresindeki 3,2 km çaplı bir daire içinde yoğunlaşmıştır. Kalenin yakınlarında eskiden, 1874’te ingilizlerin yıktığı Asanti Sarayı bulunuyordu.

Kumasi Merkez Hastanesi, asfalt yollan, parklan ve bahçeleriyle günümüzde modem bir yerleşme görünümü kazanmış olan eski kente egemen bir konumdadır. Kentte yük­sek öğretmen okullanyla öteki okulların yanı sıra 1951’de kumlan ve 1961’de üniver­site statüsü kazanan Fen Bilimleri ye Tek­nik Üniversitesi ile Kwadaso Tanm İstasyo­nu vardır. Asanti Kültür Merkezi’nde bir müze, hayvanat bahçesi ve bölgesel bir kütüphane bulunur.

Kumasi ana karayollannın kavşak nokta­sında yer alması ve hinterlandında kakao yetiştirilmesi nedeniyle zengin bir ticaret merkezi durumuna gelmiştir. Kentin pazarı Batı Afrika’daki en büyük pazarlardan biridir. Başta kente kumaşı olmak üzere, çeşitli el sanatları ürünleri de kent ekono­misinde önemli yere sahiptir. Nüfus (1988) 385.200.

Kumaun Himalayalan, Hindistan’ın ku­zeyinde, Himalaya Sıradağlarının ortabatı kesimini oluşturan dağ sırası. Satlec Irmağı ile doğudaki Kali Irmağı arasında 320 km boyunca uzanır. Güneyde Sivalik Tepeleri­nin, kuzeyde de Büyük Himalayalar’ın bir parçasını oluşturan sıradağların büyük bö­lümü Uttar Pradesh (Hindistan) eyaletinin kuzey kesiminde yer ahr. En yüksek doruk­ları Nanda Devi (7.816 m) ile Çin sının yakınındaki Kamet’tir (7.756 m). 4.267 m’den yüksek kesimleri yıl boyunca karla kaplıdır. Buzulların ve karlann erimesiyle oluşan sular boğazlardan ve dik yamaçlı koyaklardan hızla akarak Ganj’m kaynakla- nnı besler.

Kar sınırının altında, kısa süren yaz mevsi­minde çobanlann koyun ve keçi sürülerini otlattığı rüzgâra açık ve soğuk bir çayır kuşağı (2.740-4.270 m) yer ahr. Yerleşme­ler, ıhman bir iklimin hüküm sürdüğü 1.067-2.438 m arasında kurulmuştur; dağla-, nn bu kesiminde çiftçiler teraslama ve sulama yöntemiyle ekim yapar ve hayvan yetiştirirler. Bölgedeki sık sedir ormanların­dan sağlanan kereste, güneydeki düzlükler­de satılır. Bölgenin başlıca ticaret merkezi dağlann güney eteklerinde yer alan Dehra Dunudur. Masori, alçak bölgelerde yaşayan Hintlilerin dinlence ve eğitim merkezidir. Kuzeydeki yüksek bölgelerde yer alan Bad- nnath ve Gangotri, Hindulann hac amacıy­la ziyaret ettikleri kutsal yerlerdendir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir