Milli Eğitim Şurası Nedir Kararları Nelerdir

Eğitim Şurası, tam adı milli eğitim şurası. Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğre­timle ilgili konuları incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yük­sek danışma kurulu. Talim ve Terbiye Kurulu’nca hazırlanan tüzük, yönetmelik, program ve ilkeleri inceleyerek karara bağ­lar. Bu kararlar Milli Eğitim bakanının onayıyla kesinlik kazanır.

Eğitim Şûrası oluşturulmasına yönelik ça­baların başlangıcı 1920’ye değin uzanır, TBMM’nin açılmasından sonra eğitim ve öğretimin düzenlemesi konusunda çeşitli girişimlerde bulunuldu. 15 Temmuz 1921’de Mustafa Kemal’in başkanhğında toplanan Maarif Kongresi’nde ilkokul programı ve öğretim süresi ile ortaöğretim kuramlarının program ve dersleri ele alındı. 1923,1924 ve 1925-26’da toplanan Heyet-i İlmiye de eği­tim ve kültür işlerini ele alarak ilkokulların ve ortaöğretim kuramlarının öğretim sürele­ri, programları, ders kitaplarının hazırlan­ması gibi konularda yeni düzenlemeler yap­tı. Heyet-i İlmiye, 10 Haziran 1933’te 2287 sayılı yasayla oluşturulan Eğitim Şûrası için bir başlangıç oluşturdu. 10 Haziran 1946 tarih ve 4926 sayılı yasayla üyeleri belirle­nen Eğitim Şûrası, 21 Mayıs 1970’te 1261 sayılı yasayla yeniden düzenlendi.

17-19 Temmuz 1939’da toplanan 1. Eğitim Şurası, nüfusu 400’den az olan köylerde üç yıllık ilköğretim veren eğitmenli okulların, 400’den çok nüfuslu köylerde de beş yıllık ilköğretim veren öğretmenli okulların açıl­masına karar verdi. 15-23 Şubat 1943’te toplanan 2. Eğitim Şûrası’nın gündemini okullarda ahlak eğitiminin geliştirilmesi, anadili çalışmalarında verimin artırılması, tarih öğretiminin yöntem ve amaçlar yönün­den incelenmesi oluşturdu. 2-10 Aralık 1946’da toplanan 3. Eğitim Şûrası’nda ise ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik okulların düzenlenmesiyle okul-aile arasın­daki işbirliği konuları ele alındı. 22-31 Ağustos 1949’da toplanan 4. Eğitim Şûrası’n- da eğitim ve öğretimde dayanılan demok­ratik ilkeler gözden geçirildi. Eğitim ensti­tüleri ile yüksek öğretmen okullarının yeni­den örgütlenmesi kararlaştırıldı. Aynca ye­ni ilkokul ve ortaokul programları incelen­di, lise programının konuları dört yıllık düzenlemeye göre yeniden saptandı. 5-14 Şubat 1953’te toplanan 5. Eğitim Şûrası’nda öncelikle okul öncesi eğitim, ilkokullarda sağlık sorunları ile özel eğitim konusu ele alındı. 18-23 Mart 1957’de toplanan 6. Eğitim Şûrası mesleki ve teknik öğretim ile halk eğitimi konularını ele aldı. 5-15 Şubat 1962’de toplanan 7. Eğitim Şûrası’nda bü­tün öğretim kademeleri ve eğitim türleri gözden geçirildi. Eğitimde ölçme ve değer­lendirme ele alındı. Üniversiteye giriş için yeniden olgunluk sınavı sisteminin getiril­mesi uygun görüldü. 28 Eylül – 3 Ekim 1970’te toplanan 8. Eğitim Şûrası’nm gün­demini ortaöğretim sisteminin kuruluşu ve yükseköğretime geçişin yeniden düzenlen­mesi oluşturdu. 24 Haziran – 4 Temmuz 1974’te toplanan 9. Eğitim Şurası’nm gün­deminde ana konu olarak milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde programlar ve öğrenci akışını düzenleyen kurallar yer aldı. 23-26 Haziran 1981’de toplanan 10. Eğitim Şûrası’nın gündeminin ana konuları Türk milli eğitim sisteminin yapısı, programlar ve öğrenci akış kurallarıydı. Şûra okul öncesi eğitim konusunda ilk kez ayrıntılı kararlar aldı. 0-5 yaş grubundaki çocuklann eğitimi­ni kapsayan okul öncesi eğitimin temel amaçları belirlenirken, okul öncesi eğitim anasınıfmın az gelişmiş yörelerde Türkçe eğitimine ağırlık verecek biçimde öncelikle yaygınlaştırılmasına karar verildi. Eğitime başlama yaşı da yediden altıya indirildi ve bu karar 1983-84 öğretim yılında uygulan­maya başladı.

18-22 Temmuz 1988’de toplanan 12. Milli Eğitim Şurası’nda Türk eğitim sistemi, yükseköğretim, öğretmen yetiştirme, eğitimde yeni teknolojiler, tarihçe ve yabancı dil eğitim ve öğrenimi, eğitim finansmanı, öğ­retim programları konuları tartışıldı. 15-19 Ocak 1992’de 13. Milli Eğitim Şurası top­landı ve yalnızca yaygın eğitim konusu ele alındı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir