Restormel Castle Nerede Kısaca Bilgi

(Restormel) (d. 10 Öcak 1750, Edinburgh – ö. 17 Kasım 1823, Almondeil, Linlithgow­shire, İskoçya), İngiltere’de kişisel özgürlüklerin korunmasına önemli katkılarda bulu­nan Whig avukat. Vatana ihanetle suçlanan siyaset adamları ile reformculann savunma­sını üstlenerek, Fransız Devrimi’ni izleyen çalkantılı yıllarda İngiliz hükümetinin aldığı baskıcı önlemleri geriletmiş ve cezai sorum­luluk ilkesinin yerleşmesine katkıda bulun­muştur.

Thomas Erskine, 10. Buchan kontu Henry David Erskine’in en küçük oğluydu. İlköğ­renimini tamamladıktan sonra ailesinin mali sıkıntıları yüzünden eğitimini sürdüremedi ve Kraliyet Deniz Kuvvetleri’ne katıldı. 1764’te subay adayı olduysa da 1768’de görevinden ayrılarak Kraliyet Kara Kuvvet­leri’ne geçti. Bu arada çok okuyarak özel­likle İngiliz edebiyatı konusunda bilgisini artırdı. 1772’de imzasız yayımladığı Obser­vations on the Prevailing Abuses in the British Army (İngiliz Ordusundaki Yolsuz- luklar Üzerine Gözlemler) başlıklı kitapçık büyük bir okur kitlesine ulaştı. Kara Kuv- vetleri’ndeki ilerleme olanaklarının Deniz Kuvvetleri’nden daha çok olmadığını gö­rünce, Lord Mansfield’in yüreklendirmesiy­le hukukçu olmaya karar verdi. 1775’te Lincoln’s Inn’e girdi; 1778’de Cambridge’ deki Trinity College’ı bitirdikten sonra ba­roya kabul edildi.

Greenwich Hastanesi’ndeki yolsuzlukları açıkladığı için iftirayla suçlanan başhekim yardımcısı Yüzbaşı Thomas Baillie’yi başa­rıyla savunarak kendini gösteren Erskine, ertesi yıl da askeri mahkemede yargılanan Amime Augustus Keppel’in avukatlığını üstlenerek ününü pekiştirdi. Bunun ardın­dan, 1780’deki Katolik karşıtı ayaklanmayı kışkırttığı gerekçesiyle vatana ihanetle suç­lanan Lord George Gordon’m savunmasını üstlendi. Bu davadaki başarılı savunmasın­da, İngiliz hukuk sisteminin, tekil eylemler suç olmasa bile bunların bütününün vatana ihanet suçuna yol açabileceği varsayımına dayalı anlayışını yıktı. Ayrıca, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiltere’ye karşı kolonilerin yarımda yer alan Fransa’y­la ticari ilişkilerin bozulmasından kaynak­lanan belli başlı davaların çoğuna girdi.

1784’te iftirayla suçlanan bir din adamının savunmasında başarısızlığa uğradı. Ama iftiranın geçerliliğini belirlemenin yargıca değil, jüriye düştüğü yolundaki görüşü, 1792’de çıkarılan İftira Yasası’yla onaylan­mış oldu. Erskine 1789’da, Hindistan’ın eski genel valisi Warren Hastings’in yargı­lanmasını eleştiren bir broşürü satmak su­çundan yargılanan bir kitapçının aklanması­nı sağladı. Bu dava sırasındaki bir konuş­ması Ingiltere’de özgürlük mücadelesinin en önemli belgeleri arasına girdi. Erskine’in meslek yaşamındaki dönüm noktalarından biri de, Başbakan William Pitt’in, Rights of Man (1791; İnsan Haklan, 1954, 1985) adlı kitabında savunduğu görüşler nedeniyle vatana ihanetle suçladığı Thomas Paine’in avukatlığını üstlenmesiydi. Erskine bu da­vada başarısızlığa uğradı ve Paine’i savun­duğu için Galler Prensliği başsavcılığı (attor­ney general) görevinden alındı. 1800’de, III. George’a suikast girişiminde bulunan James Hadfield’m akıl hastası olduğunu kanıtlaya­rak sanığın cezalandırılmamasını sağlayan Erskine, duruşma sırasında öne sürdüğü görüşlerle hukuktaki cezai sorumluluk ilke­sine önemli katkılarda bulundu.

Whig önderlerinden Charles James Fox ile oyun yazarı Richard Brinsley Sheridan’m yakın dostu olan Erskine, 1783-84 arasında ve 1790’dan soyluluğa yükseltildiği 1806’ya değin Avam Kamarası üyeliğinde bulundu. Ama bir parlamenter olarak, avukatlıktaki kadar başarılı olamadı. 1806’da “Üstün Yetenekler” hükümeti olarak bilinen Fox- Grenville koalisyon hükümetinde adalet bakanlığına (lord chancellor) getirildi. Ers­kine bu görev için eğitilmiş olmadığı gibi gerekli deneyimden de yoksundu. Ayrıca görevde kaldığı 14 ay, herhangi bir önemli katkıda bulunmasına yetmeyecek kadar kısaydı.

Sonraki yıllarda özel yaşamında karşılaştı­ğı sorunlar, Erskine’in büsbütün köşesine çekilmesine yol açtı. Ama yaşamının sonu­na doğru, kocası IV. George tarafından zinayla suçlanan ve haklarıyla unvanı elin­den alınmak istenen Kraliçe Caroline’ı Lordlar Kamarası önünde savunarak yeni­den büyük ün kazandı.

Erskine’in yayımlanmış öteki yapıtları, The Unconditioned Freeness of the Gospel in Three Essays (1778; İncil’in Koşulsuz Özgürlüğü Üzerine Üç Deneme), Sketch of Erskine, with Anecdotes: A View of the Causes and Consequences of the Present 347 Ersoy, Mehmed Âkif

War with France (1797; Anekdotlarla Erski­ne’in Bir Çalışması: Fransa’yla Günümüz­deki Savaşın Nedenleri ve Sonuçları) baş­lıklı broşürler, Gulliver’in Seyahatlerine benzer bir üslupla kaleme alınmış olan Armata, A Fragment (1817; Armata, Bir Bölüm) adlı kitap ve Thomas Gray’in Bard adlı yapıtını hicveden ve Poetical Works’ te (1823; Şiirler) yer alan The Barber (Berber) başlıklı bürlesktir. Ayrıca Erskine’in savun­malarının birçok derlemesi yayımlanmıştır. Bunların en önemlileri 1847’de James Rid- geway’in, 1874’te de James L. High’ın hazırladığı derlemelerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir