Sultan Abdülaziz Hayatı Kısaca

Sultan Abdülaziz Hayatı Kısaca Hakkında Bilgi

ABDÜLAZİZ Kimdir? (1830-1876), Osmanlı padişahı. II. Mahmut’un Pertevniyal Sultan’dan olan oğludur. 1861′ de ağabeyi Abdülmecit’in ölümün­den sonra otuzikinci Osmanlı pa­dişahı olarak tahta çıktı. Şehzade­liğinde devlet işlerinden uzak tu­tulmuştu. Eski şeyhülislamlardan Hasan Efendi’den Arapça, Farsça musiki dersleri aldı. Mevle­viliğe eğilimi vardı ve ney çalardı.

Tahta çıktıktan sonra, Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın getirdiği ye­nilik hareketlerinin sürdürüleceği­ni, mali durumun düzeltileceğini, saray giderlerinin azaltılacağını söylediyse de bunların çoğu yapıl­madı. Siyasi mahkumlar için genel af çıkarttı. Devletin dış borçları 5 milyar frankı geçti, bunların yıllık faiz ve itfa bedelleri de 300 milyon frank’a yaklaştı (1874). Kaime (Kaime-i Naktiye) adı altında basılan karşılıksız kâğıt paralar devletin itibarını sarstı, dönemin sadraza­mı Mahmut Nedim Paşa Rus elçi­sinin etkisiyle bir kararname çı­kartarak, hükümetin borçlarının faizlerini ödeyemeyeceğini bildir­mek zorunda kaldı (1875). Devlet yönetiminin teokratik yapısında genel bir yumuşama oluştu. Şeriat terimi bırakılarak. Kavârnini Mev­zua (Yürürlükteki Yasalar) terimi kondu. Abdülaziz’in tahta çıkışından sonraki on yıl boyunca devlet yönetiminde Âli ve Fuat Paşa’lar etkili oldu. Dış siyaset, başta Âli Faşa bulunursa Fransa’nın,’ Fuat Paşa bulunursa İngiltere’nin etkisi altına girdi. Karadağ, Sırbistan, Ef­lak, Buğdan, Romanya, Girit ve Mısır’daki olaylarla uğraşılmak zo­runda kalındı. 1871 ‘de Ali Paşa ölünce padişah, her sözünü yerine getirebilecek yapıda biri olan Mahmut Nedim Paşa’yı sadrazam yap­tı.

Yeni sadrazam Rusya ile dost­luk kurmaktan yanaydı. Bu durum­dan yararlanmaya çalışan Rus elçisi İgnatief dost bir görünüm al­tında Osmanlı devletini güç dururn;la bırakmaya çalıştı. Rusların ı bu çabası, Bulgarların özerklik çalbalarına yardımcı oldu. Abdülaziz, Avrupa’yı gezen ilk Osmanlı padi­şahı olarak, gittiği ülkelerde gör­düğü süs ve gösterişten çok etki­lendi. Döndüğünde gördüklerini ör­nek almaya kalkıştı.

Abdülaziz onbeş yıl süren saltanatı boyunca yönetim, adliye, maliye, askerlik ve eğitim alanlarında yenilikler yaptırdı, imparatorluk donanması en kuvvetli donanmalar arasına girdi. Ordunun silahlandırılması konusunda da çabalar harcadı. Ancak gittikçe güçlenen aydın muhalefeti karşısında gazeteler sıkı bir denetim altına alındı. Öte yan­dan rüşvet alma, görevi kötüye kullanma, işten çıkarma, sürgüne gönderme gibi olumsuz davranış­lar hoşnutsuzluğu arttırdı. Meşru­tiyet yönetimiyle işlerin düzelece­ğine inanan Mithat Paşa, aynı gö­rüşte olan Yeni Osmanlılarla ilişki kurdu. Halk ve medrese öğrencilerinin istanbul’da ayaklanması so­nucu Abdülaziz sadrazam Mah­mut Nedim Paşa’yı görevinden al­dı. Bu arada serasker Hüseyin Avni Paşa, hükümet ileri gelenleriy­le anlaşarak Abdülaziz’i tahttan indirip yerine V. Murat’ı geçirdi (23-Mayıs 1876). Bu olaydan altı gün sonra da Abdülaziz bilek da­marlarını keserek intihar etti. Ölü­münün intihar olmayıp cinavet ol­duğu da ileri sürüldü ve Abdülhamit döneminde bu nedenle suçla­nan Mithat Paşa ve arkadaşları yargılanıp hüküm giydi.

ABDÜLAZİZ
Doğum Tarihi 8.2.1830 (14 Şaban 1245)
Doğum Yeri İstanbul, Eyüb
Babası II. Mahmud
Anası Pertevniyal Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih 25.6.1861 (16 Zilhice 1277)
Tahta çıktığında yaşı 31 yaş, 5 ay
Saltanatın sonu 30.5.1876 (6 Cemaziyelevvel 1293)
Tahttan ayrılma sebebi Tahttan indirildi
Saltanat süresi 14 yıl, 11 ay
ölüm tarihi 4.6.1876 (11 Cemaziyelevvel 1293)
Ölüm sebebi İntihar
Öldüğü yer İstanbul Ortaköy, Feriye Sarayı
Gömülü olduğu yer İstanbul, Divanyolu, II. Mahmud türbe­sinde

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir