Erime ve Ergime Arasındaki Farklar

Katı bir cismin sıvı hale geçebileceği sı­caklık derecesine, o cismin ergime nok­tası veya ergime sıcaklığı denir. Bazı mad­delerin ergime noktalan normal koşul­larda şöyledir.

Helyum -272°C. Hidrojen -259°C, Azot -210. 1°C. Oksijen-218, 8°C. Civa-39°C Buz 0°. Lehim 140°C. Kurşun 234°C, Ka­lay 238°C. Alüminyum 658°C. Gümüş 960°C, Bakır 1090°C, Nikel 1454°C, De­mir 1540°C, Platin 1765°C, Tungsien 3000°C

Ergime diye de bilinen bu olay, ısı et­kisi ile katı cismin sıvı hale gelmesidir.

Erime noktası ise, saf haldeki bir cis­min katı halden sıvı hale geçerken ve er­gime sona erince koruduğu sabit sıcak­lık noktasıdır.

Buzun 0°’de eridiği varsayılır. Katı ci­simlerin erimesi için az ya da çok yüksek bir sıcaklık gerekir. Cam, balmumu gibi maddeler çeşitli safhalardan geçerek sı­vı hale gelir. Bu sıvılaşma haline konum- suz ergime adı verilir. Tam erimede ci­sim, cam gibi maddelerin geçtiği ara saf­halardan geçmeden doğrudan doğruya sıvı hale geçer. Doğrudan doğruya katı halden sıvı hale geçme billurlu cisimler­de görülür.

Her saf cismin bir ergime ısısı vardır ve değişmeyen sabit bir noktadır. Katı bir cismin, 1 gramının sıcaklık değişmeden sıvı hale geçmesi için gerekli ısı miktarı­na ergime ısısı adı verilir. Buz, dökme de­mir, bizmut gibi katıların dışındakiler ka­tı halden sıvı hale geçerlerken hacimleri artar. Ayrıca basınç erime olayı ile ba­ğımlıdır.

Erime olayında:

  • Ergime süresince sıcaklık değişmez.
  • Saf bir cisim aynı basınçta, donma, ergime noktası denilen bir sıcaklıkta eri­meye başlar.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir