Gauss Carl ve Kanunu Hakkında Bilgi

Gauss Carl, Alman astronomu, matematikçisi ve fi­zikçisidir.

Göttingen Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Günümüzde de kullanılmakta olan bir metod geliştirerek Dünyadan Uranüs gezegesinin yörünge elemanlarını hesap­ladı. Gök mekaniği üzerinde çeşitli araş­tırmalar yaptı. Geodezi çalışmalarında kullanılan Gauss, Helyatropu buldu. Elekt­rikte magnetizma ile ilgilendi ve bu alan­da magnetometre dnilen bir âlet icat etti. Optikte ise Gauss yaklaşıklığı adı verilen merkezi optik sistemlerinin teorisini kur­du. Elektrikte, “bir elektrik alanı” içindeki kapalı bir yüzeyden çıkan elektrik akışı­nın ifadesini veren Gauss kanununu bul­du.

Gauss Kanunu: Kapalı yüzeyden ge­çen akı yüzey içindeki yüklerin cebirsel toplamının 1/30 ile çarpımına eşittir. Bu­rada 30 boşluğun elektrik geçirgenliğidir. Bu kanunun başka ifade şekli. Bir elekt­rik alan içinde alınmış bir kapalı yüzey üzerindeki elektrik alan vektörlerinin yü­zeye dik bileşenleri ile yüzeyin eleman­larının çarpımları toplamı, bu kapalı yü­zey içinde bulunan elektrik yüklerinin ce­birsel toplamına eşittir, şeklinde olur.

Fransız fizikçisi ve kimyacısı Öğrenimini Paris Ecole Polytechnique’de tamamladı. 1809’da bu okulun kimya profesörü oldu. Sonra Sourbonne’da fizik hocalığı yaptı. 1832 yılından ölümüne kadar Jardin des Piantes’ta kimya profösörü olarak çalıştı.

Gay Lussac, özellikle gazların fiziki özellikleri ile yaptığı çalışmalarla tanınmış ve gazlarla ilgili Gay-Lussac kanununu ortaya atmıştır.

1802’de sıcaklıkları aynı derecede yük­selen gafların belirli bir hacimde yayıla­cağını öne sürerek gazların genleşmesi

ile ilgili kanunları buldu. Daha sonra buhar­ları inceledi ve bunların yoğunluklarını buldu. 1804’te atmosferi incelemek için biri Biot’la birlikte olmak üzere iki kere balonla havaya yükseldi ve atmosferi in­celedi.

Alexander von Humboldt’la birlikte su­yun iki hidrojen hacmi ile bir oksijen hac­minden meydana geldiğini ispatladı. 1807’de kılcallık teorisinin sonuçları üze­rinde çalışmalar yaptı ve bunları doğru­ladı. 1808 yılında Thenard adlı bilginle al­kaliler üzerine demir tozu etkisiyle potas­yum ve sodyum elde ettiler. 1809’da flü- orosilik ve flüoroborik asitlerini buldular.

1815 yılında siyanhidrik asidi ve siyano- jeni buldu. 1816 yılında Gay-Lussac si­fonlu barometresini ve alkol ölçeri yaptı.

1842 yılında ise gaz süzme âletini icat etti ve kutlandı.1806 yılında Fransız Fen Akademesi; ne üye seçilen Gay-Lussac, 1831’de mil­letvekili seçilmiş, 1839’da Kral Louis Philippe tarafından asalet unvanı almış­tır.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir