Geçmişten Günümüze Ekonomi

İnsanlar, hayatlarını sürdürebilmek için üretmek, ürettiklerini de tüketmek ve bölüşmek zorundadır. Ekonomi Yunanca ev ve yönetim anlamlarına gelen oikos ke­limesiyle yasa anlamına gelen nomas ke­limelerinden oluşmuştur.

İlkel toplumların ekonomileri toplayıcı­lığa dayanıyordu. Hayvanları evcilleştirerek boy hayatı yaşayan toplumlar, tabia­tın üretken olduğunu görerek toprağa yer­leştiler. Böylece yerleşik hayat başladı. Ekonomik yapı toplum biçimlerini belirle­di. Bu nedenle toplumların biçimlerine gö­re de ekonomik yapıları farklıdır.

Ekonomik olay deyince toplum fertle­rinin maddî ihtiyaçlarını karşılamak ama­cıyla giriştikleri tüm faaliyetler akla ge­lir. Evimizde şarkı söylememiz, ekonomik bir olay değildir. Bir sanatçının para ka­zanmak amacıyla sahnede şarkı söyle­mesi, ekonomik bir olaydır.

Ekonomileri gelişmiş toplumların so­runlarını daha kolay çözebileceklerini söy­leyebiliriz. Bu toplumlar gelişmiş toplum­lardır. Toplumun fertlerinin rahat bir ha­yat sürmeleri, konut, sağlık, eğitim, ülke­nin korunması gibi konuların ekonomiye bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

Ekonomik değişmeler toplum biçimle­rini de değiştiren en önemli unsurdur.

Ekonomik yapıları bozulan ülkelerde sosyal yaşamda değişmeler olur. Suç iş­leme oranında, ailelerin çözülmesinde, fert ile toplum arasındaki ilişkilerde, ah­lâk kurallarında değişmeler olur. Bu ne­denlerden dolayı ülkelerin istikrarlı bir ekonomi izlemeleri gerekir.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir