Kimyada Atom Teorisi

İngiliz bilgin John Dalton atom te­orisini aşağıdaki dört madde halinde ifade etmiştir:

  • Bütün maddeler en küçük birim olan atomlardan yapılmıştır.
  • Kütle ve özellik bakımından de­ğişik olan birçok atom vardır. Bir ele­mentin bütün atomları birbirinin ay­nıdır ve diğer elementlerin atomların­dan farklıdır.
  • Atomlar parçalanamaz veya ye­niden yapılamaz.
  • Atomlar birleşerek molekülleri meydana getirirler. Bir bileşiğin her molekülü birbirinin aynıdır.

Dalton’un teorisindeki maddelerden birincisi dışındakilerin bugün için pek anlamı kalmamıştır. Çağımızın bilim ve tekniği atomu parçalamaya ve nükleer reaksiyonlar yoluyla bir atomdan başka bir cins atom elde et­meyi başarmıştır. Bir elementin atomları da aynı cins olmayıp farklı izotoplardan yapılmış olabilir.

Sabit sıcaklıkta birbirine etki etme­yen belli hacimdeki gazlar karışımı­nın toplam basıncı, karışımı oluşturan gazların karışımın hacmini yalnız aş­larına kapladıkları vakit yapacakları basınçların toplamına eşittir. Yani bir gaz karışımında her gaz yanlızmış gi­bi kendi basıncını yapar. Bu basınca KISMİ BASINÇ denir. Başka bir de­yişle bir gazın kısmi basıncı öteki gazların varlığı ile değişmez.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir