Sömürgecilik Nedir?

20. yüzyıla kadar kurulan imparatorluk­lar sömürücü unsur olmuştur. İmparator­luklar sömürgeciliğe yönelerek kendi eko­nomilerini güçlendirmişlerdir. Sömürge­cilikte güçlü devletler, zayıf devletleri si­lâh zoruyla işgal ederek ekonomik kay­naklarına el koymuşlardır. Günümüzde ise güçlü devletler sömürge imparatorluk­ları kurma yerine başka milletleri ekono­mik, siyasal, kültürel yönden sömürmeyi amaçlayarak emperyalist bir anlayışa var­mışlardır. Emperyalizmin kaynağı sana­yi bakımından ileri gitmiş milletlerin dış pazarlara açılma isteğinden doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın nedeni de bu­dur. Dünya piyasalarını ele geçirmek, arz ve talep yasalarını etkisiz kılmak amaç­lanır. Üretim tekelleştiği için rekabet ta­nımaz.

Ekonomik alandaki emperyalizmin ger­çekleştirilmesi için kültürel emperyaliz­min bir aşama olarak kullanılması gere­kir. Emperyalist ülkeler, inandırarak veya ülkelerin siyasal yapılarına yön vererek is­tediği şekilde ekonomik gücü elinde tu­tarlar.

Anadolu’da emperyalist anlayışla işgal edilmiş, ülkemizin zenginlik kaynakları Av­rupa’ya taşınmıştır.

Atatürk,Kurtuluş Savaşı hakkındaki gö­rüşlerini şu konuşmasında dile getirir. “Kurtuluş Savaşı bizi yok etmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen ka­pitalizme karşı açılmış bir savaştır.”

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir