Yazarken ve Konuşurken Kelime Seçimine Dikkat

Yazı yazmanın ilk evresi buluştur. Göz­lemden sonra düşünce gelir. Düşünce yu­karıda sayılan gereçlerle desteklenir. Ta­nımın ışığında bunlarla ilişki kurar. Düşün­cenin canlı, açık, anlaşılır olması için te­mel ilkeleri vardır.

Düşüncenin seçimi: İlkin, düşün­cenin sınır tanımadığı hatırlanmalıdır. Bu sınır tanımazlıkta düşünce, olumlu – olum­suz, doğru – yanlış, güzel – çirkin… gibi karşıtlığı da kabul eder. İnsanların çoğu eğilimi, bu gibi karşıtlıklardan olumlu olan­larını seçmek ve benim semek veya seç­meye ve benimsemeye çalışmak olmuş­tur. Öğrenci de seçimini konuya ait olan düşüncede yoğunlaştırmalıdır.

Düşüncede muhakeme ve çağrı­şım: Düşüncede muhakeme ve karşılaş­tırma için bilim, irfan ve ikisini işletebilme şarttır. Çağrışımın olumlu olması için geniş bir perspektif gerekir. Buna iç ve dış gözlem de eklenmelidir.

Karar, işleme ve dokuma: Düşün­cenin birinci ve ikinci evresinden sonra karar ve kararı işleyip dokuma gelir. Ko­nu ne olursa olsun, düşüncenin yetkinli­ği (mükemmelliği) geniş bir hoşgörüye da­yanır. Katı gerçeklerin kendisini de dışa­rıda bırakamayız. Eğer yazılan bir düşün­ce yazısı ise, kararda hoşgörülü olmakta yarar vardır. Çünkü düşünce yazıları sa­dece yazanı ve okuyanı ilgilendirmekle kalmaz, değişik toplumları da ilgilendirir, etkiler. Hattâ bazı düşünce yazılarını bu açıdan “millî” ve “evrensel” diye ayır­mak da mümkündür. Bütün bunları göz- önüne aldıktan sonra yazılacak yazıda ka­rar kılmak, işlemek, dokumak, değerlen­dirmek gerekir.

Soyut ve somut olan nesnelerin, kav­ramların, kelimelerin varlığını biz biliyo­ruz. Düşünce bütün bu hammaddeleri yu­karıdaki genel ilkelerle işler ve dokur; çağlara göre sınırlarını daha da genişle­tip düzenler. Bu tür düzenlemeyi yapıp ya­zanları, biz,düşünür, düşün adamı, fikir adamı gibi unvanlarla arıyoruz. Kendi göz­lem ve bilgilerimizin dışında bizler hem dünyayı hem de kendimizi düşünürler ve ilim adamları aracılığıyla daha iyi tanıyor, anlayabiliyoruz.

Bilinebilen ve hayâl edilebilen her şe­yi insan düşünmüştür, düşünmektedir, dü­şünecektir. Çünkü insan beyni, evreni kendi içine alabilecek mükemmel likte yaratılmıştır.

Düşüncede engeller Yorgunluk, düşünce, yorgunluğu, karışıklığı, dikkati konuda toplayamama, aşırı duygusallık, öfke, önyargı, bilgisizlik, karşılaştırma ya­pamama, sağlıklı olamama vs. düşünceyi engeller. Ama bütün bunlar-zihnimizde şekilleniyorsa onlar bile düsüncedic.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir